Skúšobné zariadenia

 • Skúšobné zariadenie na elektromery ELMA Skúšobné zariadenie na elektromery ELMA
  Zariadenie umožňuje pomocou modulovej koncepcie prispôsobenie požiadaviek špecifickým požiadavkám laboratória.
 • Malé skúšobné zariadenie na elektromery ELMA 8x01 Malé skúšobné zariadenie na elektromery ELMA 8x01
  Zariadenie ELMA 8x01 je stolové vyhotovenie skúšobného zariadenia na meranie, nastavovanie alebo overovanie malého počtu elektromerov.
 • Referenčný etalón RS Referenčný etalón RS
  Referenčný etalón RS je presný elektromer v jednofázovom alebo trojfázovom vyhotovení na meranie elektrického výkonu a energie. Je navrhnutý na splnenie všetkých požiadaviek, kladených na referenčný etalón pre skúšobné a kalibračné systémy na jedno a trojfázové elektromery. Referenčný etalón sa môže nastaviť do ľubovoľného reálneho alebo umelého režimu prevádzky v trojfázovom systéme. Je schopný vyhodnocovať jednotlivé veličiny po fázach, ako aj trojfázové kumulatívne hodnoty.
 • Výkonové zdroje PS Výkonové zdroje PS
  Výkonové zdroje PS generujú a dodávajú presné napäťové a prúdové signály veľkého výkonu pre sériové veľkoobjemové regulovanie a ciachovanie elektromerov a meracích prístrojov.
 • Pripojovacie systémy pre elektromery MHS a FHS Pripojovacie systémy pre elektromery MHS a FHS
  Pripojovacie systémy MHS a FHS predstavujú zostavy pohyblivých a pevných radníc, ktoré slúžia na presun a pripojovanie skúšaných elektromerov počas technologických operácií.
 • Miestna vyhodnocovacia jednotka OPS Miestna vyhodnocovacia jednotka OPS
  Jednotka OPS predstavuje miestny mikropočítač navrhnutý na vyhodnocovanie chyby skúšaného elektromera.
 • Softvérové vybavenie SPE k meracej stanici ELMA Softvérové vybavenie SPE k meracej stanici ELMA
  Softvér SPE je určený na skúšanie elektromerov. Softvérový balík obsahuje postupy na ovládanie hardvéru, zber údajov, vyhodnocovanie meraní, výstup dokumentov, archiváciu údajov, analýzu údajov a údržbu systému.
 • Oddeľovacie jednotky obvodov CMR-U Oddeľovacie jednotky obvodov CMR-U
  Presné elektronicky kompenzované napäťové transformátory CMR-U sú univerzálne elektronicky riadené transformátory napätia malých rozmerov určené na galvanicky oddelený napäťový prenos.
 • Oddeľovacie jednotky obvodov CMR-I Oddeľovacie jednotky obvodov CMR-I
  Presné elektronicky kompenzované prúdové transformátory CMR-I sú univerzálne elektronicky riadené transformátory prúdu malých rozmerov určené na galvanicky oddelený prúdový prenos.
 • Zariadenie na skúšky striedavým napätím AMVT Zariadenie na skúšky striedavým napätím AMVT
  Zariadenie AMVT je určené na skúšky odolnosti izolácie striedavým napätím jednofázových a trojfázových elektromerov v sériovej výrobe aj pri individuálnych skúškach podľa noriem IEC 62052-11, IEC 62053-21, -22, -23 pre elektromery s ochrannou triedou I a II.
 • Oddeľovacie jednotky obvodov MST-U Oddeľovacie jednotky obvodov MST-U
  Oddeľovacie jednotky MSTU umožňujú pripojenie elektromerov na skúšobné zariadenie bez nutnosti rozpojovať napäťové spojky v elektromeroch.
 • Pracovný etalón WS Pracovný etalón WS
  Pracovný etalón WS 2330 je presné trojfázové referenčné meradlo elektrického výkonu a energie určené na overovanie elektromerov v mieste ich inštalácie. Prístroj sa môže používať na lokálnu výmenu údajov s inteligentnými elektromermi (odpočet údajov elektromerov).
 • Presné snímače prúdu SymmProFlexTM™® typu FCP xx21 Presné snímače prúdu SymmProFlexTM™® typu FCP xx21
  Snímače FCP sú pružné snímače striedavého prúdu na presné monitorovanie prúdu, energie a kvality elektrickej energie pri skúšobných aplikáciách.
 • Prenosné skúšobné zariadenie PTE Prenosné skúšobné zariadenie PTE
  Prenosné skúšobné zariadenie PTE pozostáva z integrovaného trojfázového prúdového a napäťového zdroja a trojfázového elektronického referenčného etalónu triedy presnosti 0,05 % alebo 0,02 %.